Llei de transparència

En compliment de la llei de transparència, volem compartir la següent informació:

1. Informació institucional i organitzativa

1.1 La missió i les activitats que desenvolupen d’acord amb els estatuts.

El Foment Martinenc és una associació cultural benèfica i d’esbargiment, al marge de tota activitat partidista de caire polític o confessional. En queda exclòs tot ànim de lucre.

Els fins de l’associació són:

 • Promoure la cultura en qualsevol dels seus aspectes a través de la realització d’activitats cíviques que puguin facilitar el desenvolupament integral dels ciutadans. Contribuint d’aquesta manera a una societat més participativa i justa.
 • Defensar i fomentar el coneixement del patrimoni artístic i cultural de qualsevol de les comarques de què es composa el territori català.
 • Fomentar la llengua catalana, així com el seu ús i aprenentatge.
 • Fomentar el desenvolupament i la pràctica de l’activitat física i esportiva sense finalitat de lucre i participar, a través de les seves seccions esportives, en les competicions nacionals o internacionals que se celebrin.
 • Col·laborar de forma fraternal amb altres associacions i entitats, de dins o de fora de Catalunya, per tal d’aconseguir un millor compliment de les activitats culturals i esportives.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza el següent:

 • Realització d’activitats cíviques que faciliten el desenvolupament integral dels ciutadans. Aquestes activitats es desenvolupen majoritàriament a la pròpia associació, però també se’n realitzen algunes a altres localitzacions per involucrar al màxim de ciutadans possibles, siguin o no socis de l’associació.
 • Organització de tota mena de propostes culturals que tenen com a base la cultura i el patrimoni artístic del país.
 • Recolzar totes aquelles iniciatives ciutadanes externes a l’associació o d’altres entitats de tot el territori català que promoguin la cultura, l’art, l’esport, la llengua o el patrimoni del país.
 • Desenvolupar diverses iniciatives culturals, entre les que hi podem destacar concursos literaris, que promouen l’ús i l’aprenentatge de la llengua catalana, tant per als socis de l’associació com de tots aquells ciutadans que hi vulguin participar, així com d’altres iniciatives destinades a l’aprenentatge d’altres llengües.
 • Les seccions esportives de l’associació organitzen actes i competicions esportives i impulsen també la participació dels socis més adients en d’altres competicions apropiades al seu nivell, així com en els actes en els que l’esport sigui un valor a enaltir o defensar.
 • L’associació participa en les activitats que tant el propi districte de Sant Martí, com la pròpia ciutat de Barcelona, com tota Catalunya, organitzen i estan relacionades amb les seves finalitats, amb l’objectiu de ser dinamitzadors d’aquestes activitats i de la gent que hi participa.

Per a la realització més aprofundida de les finalitats anteriorment exposades es preveu la constitució dins de l’associació de diverses seccions que seran responsables, davant el Consell Directiu, de l’adequat compliment de la seva missió, la qual serà regulada tal i com està disposat en el capítol corresponent en aquests estatuts.

Podeu veure aquí la Memòria d’activitats de 2021.

1.2 La normativa que sigui aplicable.
L’Associació actualment regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

1.3 Els estatuts i el número de registre de l’entitat.
Amb la denominació Associació Foment Martinenc es va constituir el març de l’any 1877 aquesta entitat, inscrita amb el número 618 de la secció 1a del Registre d’Associacions de Barcelona i declarada d’utilitat pública pel Ministeri de l’Interior Espanyol amb data 21 de Febrer de 1979.

Aquí trobareu els estatus de l’entitat.

1.4 La composició dels òrgans de govern.
Podeu veure la composició del Consell Directiu en aquest enllaç.

2 Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial

2.1 El Pla anual d’activitats.
Acta de l’Assemblea ordinària de Socis de 2022, on es pot veure l’evolució del número de socis i el pressupost per les activitats de 2022.

2.2 Els comptes anuals.
Podeu trobar aquí el pressupost detallat de 2022 i el resum de comptes de 2021.

2.3 La retribució dels òrgans de direcció i administració.
El Consell Directiu del Foment Martinenc és un òrgan format per persones voluntàries i per tant no rep cap retribució.