Bases

1. PARTICIPANTS:
Podran participar-hi totes les persones a partir de 16 anys que ho desitgin. Cada autora o autor participant pot presentar únicament un treball.
2. CONDICIONS DELS RELATS:
Hauran de ser inèdits originals i es presentaran en fulls DIN-A4 numerats, amb lletra Arial, cos 12 i a doble espai. L’extensió no serà inferior a 1 pàgina ni superior a 3 pàgines. El gènere literari serà:
ASSAIG (Es valorarà que el contingut mostri una reflexió personal, així com que reculli una aportació o proposta dels valors de la igualtat de gènere)
FICCIÓ (Es valorarà l’estructura literària, així com que reculli una aportació o proposta dels valors de la igualtat de gènere)
Tots els originals s’han de trametre per correu electrònic a l’adreça certamendonesfoment@gmail.com . Per fer-ho, cal seguir el procediment següent:

2.1 En l’apartat Assumpte, s’hi ha de fer constar el nom del premi, el títol de l’obra i el nom de l’autora o autor.

2.2 L’original que opta al premi s’ha d’adjuntar a aquest missatge en un arxiu en format PDF. Aquest document PDF ha de tenir com a nom el títol de l’obra.

2.3 En un altre document adjunt, en format Word, s’hi ha de fer constar les referències que permetin identificar l’autora o autor (nom, cognoms, adreça postal, codi postal, localitat, adreça de correu electrònic, telèfon i DNI. Aquest document s’ha d’anomenar amb la paraula Plica seguida del nom de l’obra.
La persona responsable de secretaria, que no és membre del jurat, rebrà els originals i per correu electrònic en confirmarà la recepció a l’autora o autor.

3. CRITERIS DE VALORACIÓ
3.1 La creativitat

3.2 La utilització de llenguatge no sexista

3.3 Un enfocament de relat allunyat dels estereotips masculins i femenins tradicionals.

3.4 Que aporti una reflexió sobre la igualtat d’oportunitats entre homes i dones des d’una perspectiva de gènere

3.5 Que aporti conceptes culturals per la superació de les discriminacions de gènere que encara persisteixen a la nostra societat.

4. TERMINI DE PRESENTACIÓ:
La data límit de recepció d’originals és 15 febrer de 2018.

5. PREMIS
S’adjudicaran 2 premis:
Un Premi Assaig, dotat amb 200€
Un Premi Ficció, dotat amb 200€
L’adjudicació dels Premis serà feta per un Jurat format per persones expertes en temes literaris i en igualtat de gènere.
Els originals presentats que no hagin estat guardonats es destruiran 30 dies desprès del lliurament del Premi.

6. LLIURAMENT DE PREMIS
Es comunicarà a totes les persones premiades el veredicte del Jurat mitjançant correu postal o electrònic. Lloc del Lliurament de Premis: sala d’actes del Foment Martinenc, dia 10 de març a les 18:00h, amb motiu de la commemoració del 8 de març, dia Internacional de les Dones.

7. Qualsevol situació no prevista en aquestes bases i en el transcurs del desenvolupament del certamen serà resolta per l’organització d’aquest Premi. La presentació d’un treball pressuposa l’acceptació integra d’aquestes bases.

Barcelona, novembre de 2017