Assemblea General 2018

La Presidenta del Foment Martinenc Cristina Concha Enríquez, i en el seu nom, la Secretària del Consell Directiu
Saluda,
I convoca a la Reunió de l’Assemblea General Extraodinària del Foment Martinenc, el dia 3 de març de 2018, en primera convocatòria a les 17:30 hores i en segona convocatòria a les 18:00 hores, a la Sala d’Actes del Foment Martinenc (C/ Provença 591 – 593) amb la següent ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta anterior.
2. Atorgament de poders a la Junta Directiva per l’execució del projecte de remodelació de la finca del carrer Rogent.
3. Torn obert de paraula.

Convocatòria de l’Assemblea General Ordinària del Foment Martinenc, el dia 3 de març de 2018, en primera convocatòria a les 18:45 hores i en segona convocatòria a les 19:00 hores, a la Sala d’Actes del Foment Martinenc (C/ Provença 591 – 593) amb la següent ordre del dia:

1. Memòria de les activitats de l’any 2017.
2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’exercici 2017.
3. Altes i baixes de socis a l’any 2017.
4. Lectura i aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’exercici 2018.
5. Elecció de la Comissió Revisora de Comptes, segons l’article 14.
6. Anàlisi general de l’Entitat.
7. Lectura i aprovació, si s’escau, de propostes rebudes segons article 16.
8. Torn obert de paraula.

Cordialment,
Patricia Llaneza Vega, Secretària General
Barcelona 12 de febrer de 2018